Om oss

Odla ihop är en urban pedagogisk permakulturträdgård för alla mitt i stan.
Vi arbetar praktiskt med kunskap inom biodiversitet och hållbar, ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturens grundprinciper: omsorg om människor, djur och natur och rättvis fördelning utifrån en princip om alla människors lika och höga värde.
Ändamålet är att tillvarata resurser, mänskliga och materiella. Grundhållningen att ingen människa och ingenting är förbrukningsmaterial utan har en plats och ett värde och ska behandlas med omsorg.


Vi är
Vi vill vara alla. Alla som vill dela viktiga, roliga stunder, såna där vi odlar, bygger, skördar och skapar tillsammans. Såna där vi badar, gräver, bråkar, dansar och skrattar tillsammans. Såna där vi spelar musik, lagar mat och har varandras barn i knät.

Hur
Vi har föreningen Odla ihop för allt detta. Dela och sprida kunskap om liv. Hur en gör för att odla liv ihop, skapa liv, hålla vid liv, leva, och leva lyckligt. Odla oss, växterna, jorden, djuren ihop.

Varför?
Vi vill leva i lust och sammanhang, så som vi tror att de flesta vill. Kanske alla. Därför börjar vi nu. Att träffa varandra och göra livet här och nu kul samtidigt som vi löser klimatproblem, matsäkerhet,  resursförstöring, utrotning av växt- och djurarter, grundvattenförstöring, giftspridning, sociala problem och resursfördelning. Vi ser alla de här problemen som samverkande resurshanterteringsproblem.

 

Odla ihop tillvaratar mänskliga och materiella resurser

  • Vi arbetar tillsammans, alla är välkomna att delta, umgås, att bidra och skörda. Odla ihop främjar kunskapsspridning och kunskapsproduktion. Vi lär oss av varandra, vi lär oss av att göra och göra om, vi lär oss av erfarna och specialkunniga inom olika ämnen som exempelvis jordekologi, biodling, ätliga perenna växter.
  • Vi arbetar praktiskt och lokalt genom att ta tillvara platser där människor bor och vill odla vänskap och skapa grönt liv.
  • Vi arbetar aktivt för nationellt och internationellt nätverksbyggande. Vi knyter samman  odlingsinitiativ mellan stadsdelar, städer, byar och länder.
  • Vi samverkar lokalt med verksamheter och människor och verkar inkluderande och integrerande. Vi skapar mötesplatser där inga plånböcker, id-kort, åldersgränser eller speglar behövs.
  •  Vi utvecklar skalbara paktiska och pedagogiska metoder. Från mikro- till makroliv, från mikro- till makroperspektiv. Vad vi gör i det lilla kan förverkligas i det stora. Vad vi lär oss av varandra förändrar världen.
  • Vi arbetar för förbättrad matsäkerhet och social säkerhet genom samverkan mellan boende, organisationer och verksamheter lokalt.
  • Vi står för delande – allt för alla. Det som odlas är till för vem som än vill smaka.


Klimatlösningar
Vi tror att alla förstår att vi har allvarliga klimatproblem. Rapport efter rapport talar om att problemen eskalerar i en takt inte ens alarmister predikat. De flesta känner en växande rädsla och otillräcklighet samtidigt som det är svårt att förstå vad just ”jag” kan göra när problemen är så stora. Både den nationella och globala politiken förmedlar maktlöshet och nationerna försöker skjuta över skulden till någon annan, någon annan gång. När makthavarna inte kan hantera problemet flyttas ansvaret över på oss, var och en.
    Odla ihop vill ta ansvaret tillsammans, på bokstavlig gräsrotsnivå. Vi lär oss av varandra och av dem med mycket kunskap och erfarenhet på området att leva med små växthusgasutsläpp med enkla men avgörande medel. Klimatproblemen har orsakats av att vi byggt våra samhällen och liv med fossila bränslen, med kol, olja, gas och torv, som energikälla. Vi använder oss av små, nära och effektiva energiflöden omsatta med hjälp av inspiration från naturens egna ekosystem. Att göra det i stor skala är att vara en central del av klimatlösningen. Små lösningar i stora nätverk – det är Odla ihop.

Matsäkerhet
Sverige försörjer sig till 50% procent med mat. 50% av jordens matjordar har sköljts ut i haven under de senaste 30 åren. Stora delar av världen drabbas av allt längre torkperioder och av allt allvarligare översvämningar. USA köper andra länders skördar  för att säkra sin egen matförsörjning. Listan på anledningar för Sverige att trygga sin egen matproduktion genom odling inom landets gränser kan göras lång.
    Därför Odlar vi Ihop. Vi sprider praktiskt och teoretiskt kunnande i att odla där vi står. I att odla på små platser, på oländiga platser, i staden, på taken, i badrummet. I att odla fler arter, i att sprida frösorter, om ätliga vilda växter, i att odla koldioxid- och metangasfritt, i att få upp vår egen fosfor. I att odla fisk, skaldjur, insekter och alger på land. I att skapa matjord med ett rikt mikroliv av det avfall som hittills bränts och därmed förvärrat klimatkrisen.

Resurshantering
Vi lever i en tid då planetens gränser är på väg att överskridas. Största hoten här är stora monokulturella jorbruk och industriell massproduktion som slukar resurser och producerar avfall.

Biodiversitet
Vi lever i antropozen – den tid då människan är den största drivande kraften på jorden. I en tid då det utrotas 200 arter varje dag och skogar huggs ner i fruktansvärd fart för att ge plats åt massproduktion. Då företag tillåts äga växtarter och fröslag och förbjuda människor att använda dem. Många tror att städerna är bovar i det här sammanhanget – men i själva verket fungerar städerna som öar för arter. Det är större artrikedom i städerna än i de stora monokulturella jordbrukslandskapen.
     Odla ihop vill bidra till att sprida den kunskapen och till att skapa medvetet placerade öar för polinerare och växter som trängs undan i monokulturer.

Socialt sammanhang
Rapport efter rapport talar om att människor blir sjuka av stress, överbelastning och problem kopplade till ensamhet och känsla av utanförskap och maktlöshet. Samtidigt tar människor mycket intryck av varandra genom sociala medier. Påverkan från människa till människa blir allt större. Men de flesta verkar längta efter mer än att träffas i sociala medier.

Vi är viktiga
Varför tror vi att vi är så viktiga? Vi vet att vi är så viktiga. Vi har skapat problemen på jorden. Vi löser dem. Allt vi gör kan alla göra. När det märks hur enkelt och lustfyllt det är så inspireras fler att hänga på. Kanske tillräckligt många för att verkligen förändra världen åt rätt håll, göra livet som människa här och nu hållbart igen.


 


 Vi har skapat problemen på jorden. Vi löser dem. Allt vi gör kan alla göra. När det märks hur enkelt och lustfyllt det är så insipreras kanske fler att hänga på. Kanske alla. Ja, kanske tillräckligt många för att verkligen förändra världen åt rätt håll, göra livet som människa här och nu hållbart igen."