stadgar: ODla IHOP

Stadgar för Odla Ihop
antagna vid årsmötet 2021-02-21
org nr: 802504-0604
(Originalstadgar antogs 2016-05-09)

§ 1 Namn och säte 
Föreningens namn är Odla Ihop. Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 2 Föreningens ändamål och värdegrund
Odla Ihop är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk organisation. Föreningens syfte är att verka för spridning av kunskap och praktik inom biodiversitet och hållbar, ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturens grundprinciper - omsorg om människor, djur och natur och rättvis fördelning utifrån en princip om alla människors lika och höga värde. Ändamålet är att tillvarata resurser, mänskliga och materiella, med grundhållningen att ingen människa och ingenting är förbrukningsmaterial utan har en plats och ett värde och ska behandlas med omsorg. Föreningen och dess medlemmar verkar i en anda av jämlikhet, gemenskap och trygghet. 

§ 3 Verksamhet
Odla ihop ska utifrån föreningens grundsyften och värderingar 
- tillvarata mänskliga och materiella resurser
- samverka lokalt med verksamheter och människor och verka inkluderande för funktionshindrade och integrerande och överbryggande mellan generationer, stad och landsbygd, etniska, religiösa och sociala tillhörigheter
- arbeta brett inkluderande genom sociala och kulturella aktiviteter
- främja fysisk och psykisk hälsa genom friluftsaktivitet
- främja kunskapsspridning och kunskapsproduktion
- arbeta praktiskt och lokalt
- arbeta aktivt för nationellt och internationellt nätverksbyggande
- utveckla skalbara praktiska och pedagogiska metoder
- arbeta för förbättrad matsäkerhet och social säkerhet genom samverkan mellan boende, organisationer och verksamheter lokalt

§ 4 Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och efterlevs, samt att medlemsavgift betalats. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. 
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens ändamål och värdegrund motarbetas eller om medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Diskriminerande, otrygghetsskapande eller hotfullt beteende är grund för uteslutning av medlem. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med en kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de ordinarie styrelsemedlemmarna.
Medlemskap gäller kalenderårsvis. Nytillkommande medlem från och med den första augusti kan betala halv medlemsavgift under första året.

§ 5 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad varje år. Kallelse till ordinarie årsmöte ska sändas ut till samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsmötet och innehålla följande uppgifter:
tid och plats för årsmötet
sista inlämningsdatum för motioner
Motionsrätt till årsmötet har medlemmar och lokala grupper. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötets genomförande.
Senast 7 dagar före årsmöte ska medlemmar som så önskar erhålla: förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag, motioner samt styrelsens yttranden över motionerna.
Följande ärenden ska behandlas vid årsmöte:
Årsmötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justerare, tillika rösträknare
Upprättande av röstlängd
Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Beslut om medlemsavgifter, stödmedlemsavgifter och arbetsinsats
Fastställande av budget och verksamhetsplan
Behandling av styrelsens förslag
Behandling av inkomna motioner
Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen.
Val av kassör
Val av revisor och suppleant för denna
Val av valberedning
Årsmötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 6 Rösträtt och beslut vid årsmöte 
Medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte. Styrelseledamot eller suppleant för denna får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. 
Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal bör först voteringen göras om. Uppstår åter lika röstetal avgör lotten. 
Vid personval ska – om någon begär det – omröstningen vara sluten. Vid sluten votering avgör lotten direkt vid lika röstetal. För att bli vald krävs minst hälften av rösterna. Om majoritet inte uppnås sker ny omröstning mellan dem som fått flest röster men ej blivit valda. Vid lika röstetal mellan suppleanter avgör lotten ordningen dem emellan.

§ 7 Extra årsmöte 
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 8 Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt 2-5 övriga ledamöter samt 2-5 suppleanter. Styrelseordförande, ledamöter, kassör, revisorer och suppleanter väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar. Samtliga val avser perioden fram till nästa årsmöte. 
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte.
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal bör omröstningen först göras om. Uppstår åter lika röstetal avgör lotten.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
 
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Den skall - inom ramen för dessa stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
- tillse att för föreningen bindande regler iakttas
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- att förbereda årsmötet

§ 9 Firmatecknare 
Firmatecknare utses av styrelsen

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret, 1 januari till och med 31 december.
En revisor och en suppleant för denne utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Räkenskaper och styrelseprotokoll med mera ska överlämnas till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse ska vara färdig senast sju dagar före årsmötet.

§ 11 Valberedning
Valberedning består av minst en av årsmötet vald medlem, varav en är sammankallande ifall valberedningen består av flera personer. I valberedning, som utses för perioden fram till följande årsmöte, kan ej ingå ledamöter i styrelsen eller revisorer. Valberedning ska inför årsmöte lämna förslag på styrelseledamöter och suppleanter, revisorer jämte suppleanter samt medlemmar i råd. Valberedningens förslag till kandidater ska delges röstberättigade medlemmar i samband med utskick av årsmöteshandlingar.

§ 12 Lokala grupper
Medlemmar kan bilda en lokal grupp. Dessa är självstyrande inom ramarna för föreningens ändamål, värdegrund och verksamhet. Lokala grupper utser en kontaktperson gentemot styrelsen. Grupperna kan, men måste inte, välja styrelse och revisorer, vilka i sådana fall utses på årsmöte som samtliga gruppens medlemmar kallas till senast två veckor i förväg. Lokala gruppers tillgångar ska vid upplösning, efter reglering av eventuella skulder, överlämnas till föreningen.

§ 13 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs två tredjedelars majoritet vid ett årsmöte eller samstämmiga beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Förslag till stadgeändring ska vara upptaget i dagordning och bifogas årsmöteshandlingarna som skickas senast 7 dagar före årsmötet.

§ 14 Upplösning 
Upplösning av föreningen kräver beslut med två tredjedelars majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. 

Föreningens tillgångar ska vid upplösning, efter slutreglering av eventuella skulder, överlämnas till annan verksamhet i enlighet med föreningens ändamål. Beslut om vilken eller vilka verksamheter tillgångarna ska tillfalla fattas på de två upplösande årsmötena.